© 2004
Minden jog fenntartva!

Webdesign:
AsztralFény

2004. II. negyedév
TARTALOMJEGYZÉK

Pünkösd * A földi élet jelentősége * Tanít a szellemvilág
Mondjatok igazat egymásnak * Találkozás a szellemvilággal * Út a szellemi érettség felé
Az összefogás szükségessége * Amikor a tisztátalan lélek... * Az ima misztériuma


AZ IMA MISZTÉRIUMA
(Válogatás Makk István: A szellemi lét 80. témaköréből)


Az ima - a lélek vágya Isten békéje után.
Az ima - erő a jó és igaz élethez.
Az ima -az Istenhez fűződő szeretet örök kapcsa.
Az ima - benső felemelkedés Istenhez.
Az ima - képesít arra, hogy Isten hangját meghalljam.
Az ima - a szellem örök tápláléka!
Az ima - a szellem örök energia-felvétele!

Paramahansza Jogananda a földi élet jelentőségéről
Isteni küldetés teljesítésére jöttem a Földre. Ez megrendítően fontos.
Nem szabad a szűklátókörű ego-t követnem, mely akadályozza közeledésemet a végtelen célhoz!

Ki van jelölve a helyed (Ismeretlen szerző)
Azért van síró, hogy vigasztald - és éhező, hogy teríts asztalt!
Azért van seb, hogy bekösse kezed - vak, elhagyott azért van, hogy vezesd!
Ha más gyötrődik, vérzik, szenved, - azért van, hogy megmutasd, mennyi szeretet van benned!
Megmutattad néha legalább? És enyhült, szépült tőled a világ?
Mi vagy? Vigasznak szántak! Menedéknek, oszlopnak, szárnynak - valahol rég! Siess! Keress! Ki van jelölve a helyed, s csak ott leszel az, minek Isten rendelt!
Másként rideg, céltalan lesz életed! Mag leszel, mely kőre esett!
Gyógyszer, mely kárba veszett! Rúd leszel - de zászlótalan!
Cserép, melyben nincs virág, s nem veszi hasznod sem az ég, sem a világ!

A Névtelen Szellem imája a Mennyei Atyához és Krisztushoz
Hálát adok Néked, Föld és Menny hatalmas Istene!
Hálát adok Néked, én Uram, Jézusom!
Meghallgattad szolgádat, - erőt és lehetőséget adtál nekem, hogy akiket rám bíztál, lábaidhoz vezethessem, hogy őket megáldd és megszenteld!
Hálát adok Néked, Szeretet Istene, hogy szívükben a Feléd lobogó lángot felgyújtottad!
Uram, Jézusom, védd meg ezt a lángot szívükben, hogy mindnyájan egyek legyenek Benned, hogy el ne aludjék ez a szent, tiszta láng!
Hogy mindnyájuk lelkét szent törekvés hassa át, a Te akaratod szerint cselekedjenek és itt a földi életben, a tévelygések országútján el ne tévedjenek!
Hálát adok Néked, Istenem, hogy a mi Urunkat, Jézus Krisztust elküldted, hogy Benne minden rendű és rangú, kicsiny és nagy, gyenge és erős, tudós és tudatlan megtalálhassa élete célját, megtalálhassa, amit bűnbeesésével elvesztett!
Nyisd meg szívüket szent igéid előtt, nyisd meg szívüket a szeretet előtt!
Emeld fel lelküket, hogy elhagyhassák a mulandó világ érték nélküli dolgait és az Örökkévaló Élet örök értékű igazságaival törődjenek!
Segítsd őket gyengeségükben, vezesd ki őket tévelygéseikből!
Erősítsd meg őket a jóban, világosítsd meg őket az igazban, hogy mindenkor, mindenben, a Tieid lehessenek!
Nekem pedig, szolgádnak, adj erőt, hogy lelkük előtt Szent Igazságodat hirdethessem!
Ezek által megtisztuljanak, megigazuljanak és az Örökkévalóságban felemeltessenek!

Indián ima
Ó, Nagy Szellem, Kinek hangját hallom a szelekben, s Kinek lehelete éltet minden világot - hallgass meg!
Kicsi és gyenge vagyok - szükségem van a Te nagy erődre és bölcsességedre!
Engedd, hogy szépségben járjak, és szemeim mindig lássák a naplemente vörösét és bíborát!
Engedd, hogy kezeim tiszteljenek mindent, amit teremtettél - füleim hallását pedig élesítsd meg hangod hallására!
Tégy bölccsé, hogy megérthessem mindazt, amire népem tanítottad, - s megtanulhassam azt a leckét, amit belerejtettél minden levélbe és sziklába!
Keressem azt az erőt, hogy ne legyek nagyobb, mint testvérem, - de legyőzhessem legnagyobb ellenségemet - önmagamat!
Tégy alkalmassá arra, hogy mindig tiszta kézzel és nyílt tekintettel járulhassak Eléd, hogy mikor elenyészik az élet, szellemem, - mint az elhaló naplemente - szégyenkezés nélkül térhessen Hozzád!

Ősi ír áldás
Áldott legyen a Fény, mely rád sugárzik - és a Fény, mely benned van!
Az áldott Napfény sugározzon be téged és melegítse fel szívedet, míg úgy nem lobog, mint a kandallók tüze! Így minden idegen melegedni jöhet hozzád és minden barátod is. Sugározzék szemedből a Fény, mint ablakokba állított gyertyák fénye, mely a viharban vándorlókat hívogatja!
Áldott legyen a rád hulló, lágy, édes eső! Hulljanak lelkedre a cseppek és csalogassák ki a virágokat, hogy illatukkal megteljék a levegő!
De áldott legyen a nagy vihar és rázza meg lelkedet, hogy fényesre és tisztára mossa - és sok kis tavacskát hagyjon hátra, amiben megcsillan az ég kékje, s időnként egy-egy csillag is!
Legyen áldott a Föld, az egész Földkerekség, hogy mindenütt kedvesen fogadjon, bármerre is vezessen utad!
Legyen puha a föld, mikor terhétől fáradtan lepihensz - és legyen könnyű, amikor majd kint fekszel alatta! Olyan könnyen terüljön el fölötted, hogy lelked kiröppenhessen felfelé
- és elérje útja végén - Istent!

Isten.
Szentgyörgyi Albert zsoltáraiból
Uram! Nagyobb vagy, mint alkotásod!
A Te hazád a Világmindenség!
És én magamhoz hasonlónak véltelek?
Gonosznak, kapzsinak és hiúnak?
Ki dicséretemre és áldozataimra vágyik,
Megbosszulja csekély vétségeim,
Kinek én kell, hogy házat építsek,
Míg embertársaimat hajléktalan hagyom.

Isten! Hadd dicsőítselek azzal,
Hogy teremtésednek rámbízott parányi pontját
Szebbé teszem,
Elárasztom a földi létet fénnyel, melegséggel,
Jóakarattal és boldogsággal.

Széchenyi István imája
Uram! Világosíts fel egy kerub lángszellemével!
Engedd megkülönböztetnem a jó magvát a gonosz magvától!
Add tudtomra - mit tegyek,
Hogy egykor arról a tőkéről, amit rám bíztál, elszámolhassak!
Segítsd bennem sikerre, ami jó,
Tipord el csírájában, aminek rossz gyümölcse lehet!
Töltsd el szívemet tiszta szeretettel
Embertársaim iránt!
Engedd, hogy igaz lelki alázattal
Tekintsek mindenre a világon
És fogjak hozzá bármihez!
Ezen imám ne szóval legyen elmondva,
Hanem tetteimben szüntelenül égnek bocsátva!

Vitovszky István: Bölcsesség
Nem a mindent tudni akarás a bölcsesség...
Féreg az, mely lelked testében rág
És elcsavarja szíved, elméd,
Naggyá növelve hiúságod,
E durva, ősi szellemláncot,
Mely roppant örvények fölött
Reád fonódva odaköt
Az érzékiség sziklájához
S nem enged az élet vizéből inni,
Nem enged hinni!
Nem a mindentudás elve a bölcsesség!
A tudás terén hazugok álmaid!
Amit tapintasz, látsz és érzesz,
Mind csak külső jelenségek
Térben, időben változók…
Más a valóság, más a lényeg -
Megfoghatóan azt el nem éred soha!
Minden titok pagoda!
Fűszál, virág, lég, napfény, illat
Parányi lény, Föld, Nap, Hold, csillag,
S ki ezek között jár -
Magad vagy a titok király: ember!
Létbe hívott élet-csoda
Természet fején a fény-korona,
Égi fenség -
Itt kezdődik a bölcsesség!
Önmagadat megismerve
Fenséges életet élni tudni,
S királyi módon pályát futni
S mindent lelki szemmel látni
És mindeneknek okát
Az Istent megtalálni!
Legesleginkább önmagadban
Ama mélységes lelki napban,
Amelynek neve Szellem…
Így mindent lelki szemmel nézve
Belátsz az élet szentélyébe
És égi erők tudnod adják
Hogy nincsen semmi céltalanság!
Mert minden szó, hang, tett, mozzanat
A végcélnál szent, örök összhangba foly,
Melyben minden Isten nyelvén dalol!
A bölcsesség itt rejlik valahol
Eme szentséges szemlélésben,
Amely lelkedet hófehéren
Öltözteti fel
Az alázat köntösébe!
És száll, repül a magasba véled
A boldogságnak fényes útján
Föl az égbe,
Hol vár reád az örökélet
És a béke!

Az Élet himnusza (Kalkuttai Teréz Anya)
Az Élet egyetlen esély - vedd komolyan,
Az Élet szépség - csodáld meg,
Az Élet boldogság - ízleld meg,
Az Élet álom - tedd valósággá,
Az Élet kihívás - fogadd el,
Az Élet kötelesség - teljesítsd,
Az Élet játék - játszd,
Az Élet érték - vigyázz rá,
Az Élet vagyon - használd fel,
Az Élet szeretet - add át magad,
Az Élet titok - fejtsd meg,
Az Élet ígéret - teljesítsd,
Az Élet szomorúság - győzd le,
Az Élet dal - énekeld,
Az Élet küzdelem - harcold meg,
Az Élet kaland - vállald,
Az Élet jutalom - érdemeld ki,
Az Élet élet - éljed!

Asszízi Szent Ferenc imája
Uram, tégy engem békéd eszközévé!
Add, hogy ahol a gyűlölet uralkodik,
oda a szeretetet vigyem!
Ahol a bűn uralkodik,
oda a megbocsátást vigyem!
Ahol a viszály szertehúz,
oda az egységet vigyem!
Ahol a kétség tétovázik,
oda a hitet vigyem!
Ahol a hamisság kígyózik,
oda az igazságot vigyem!
Ahol a reménytelenség csüggeszt,
oda a bizalmat vigyem!
Ahol a szomorúság fojtogat,
oda az örömet vigyem!
Ahol a sötétség rémít,
oda a világosságot vigyem!
Uram, tégy engem békéd eszközévé!
Úgy legyen!

Az ima a szellem örök tápláléka!
Az ima a szellem örök energiaforrása!


Összeállította: ifj. Makk István