© 2004
Minden jog fenntartva!

Webdesign:
AsztralFény

2003. I. negyedév
TARTALOMJEGYZÉK

Krisztus áldozatának hatása az emberek lelki világára * Tanít a szellemvilág (14. rész)
Átpillantás a túlvilágra* Két tanítás a szellemvilágból * Találkozás a szellemvilággal
Ima a szenvedő lelkekért* A gondolat gyógyító ereje
H. E. Fosdick élete és művei * Imák


A gondolat gyógyító ereje
Bekapcsolódás a mindenütt jelenvaló Isteni bölcsesség és szeretetáramba
(Részlet Makk István : "Az örök fejlődés kozmikus útja" c. kötetéből)


   Jelen testetöltésünk során nem mindegy számunkra, hogy testünk akadálytalanul szolgálja-e szellemünket fejlődésében, vagy pedig betegségek sorával nehezíti működését. A most megjelenő kötetből kiragadott résszel szeretnénk felhívni a figyelmet arra a lehetőségre, mely rendelkezésünkre áll, csak élnünk kell vele. Édesapám ezt mindennapi gyakorlatként élte is, mely hozzásegítette ahhoz, hogy hetven éves korában még húszéves tervet dolgozzon ki életműve betöltésére, és ezt valóra is válthassa. A gondolatterápia alapjául Paramahansza Jogananda gondolatai és módszere szolgáltak.
   A testetöltött szellem templomát - az emberi testet - karbantartó terápiák negyedik fokozata a gondolatterápia. A négy fokozat: az egészség megszerzése - az idegterápia vagy reflexológia, az egészség megtartása - a tisztitó terápia, a természetgyógyászat, az életerő növelése - az életerő terápia és a gondolat uralkodóvá tétele - a gondolatterápia.
   Bármelyik fokozat külön-külön is nagy nyereség szervezetünk számára, azonban a legjobb hatásfokú a négy fokozat szintézise. Természetesen ezt mindenkinek egyénisége szerint kell összhangba hozni önmagában, azonban a gondolatterápia magasabb fokát az első három terápia nélkül betölteni nem lehet.
   Az első fokozat - az idegterápia figyelmeztet arra, hogy milyen fontos az idegövezetek és a vérkeringés akadálytalan működése egészségünk megszerzéséhez.
   A második fokozatnál - a tisztítóterápiánál - mindenki felismerheti és alkalmazhatja önmaga számára természetgyógyászat életelveit, mely által szervezete mind tökéletesebben képes szolgálni a szellemet a fejlődésben felfelé ívelő útján
   A harmadik fokozat — az életerőterápia — annak a módját adja számunkra, hogy hogyan tudjuk szervezetünket a Kozmosz erőtengerébe bekapcsolni és szervezetünkben az életerőt növelve a kívánt szervekre irányítani.
   A negyedik fokozatban a gondolatterápia élhető át, mely a négy terápia koronája, és a testetöltött szellem örök fejlődése számára döntő jelentőségű! Tulajdonképpen az előző három terápia egy célt szolgál, hogy a gondolatterápia minél teljesebben kibontakozhassék bennünk.
   
   Szellemi erő a gondolatban - szellemi erő a szóban - a hit és meggyőződés fontossága
   
   A kimondott szavakat a gondolatok rezgései idézik elő. A gondolatok a szellem rezgései! Az ember szavai, gondolatai élettelenek, ha azokat nem hatja át szellemi erő! A szellemi erő nélküli beszéd olyan, mint a magtok, amelyben nincsen mag!
   Hittel és meggyőződéssel telített gondolatok a nehézség sziklait összezúzzák, és megteremtik a kívánt változást! Őszinte gondolat megértéssel és akarattal ismételve mozgásba hozza a mindenütt jelenvaló kozmikus erőt, hogy segítséget nyújtson nehézségeimben! A mindenütt jelenvaló isteni erőhöz bizalommal kell fordulnom, kiűzve minden kétkedést, egyébként akaratom eltér céljától!
   A következő gondolat rendkívül fontos! A kozmikus tudat talajába való elvetés után nem szabad kitépnem gondolatmagvaimat, hogy megnézhessem, vajon kicsíráztak-e? Lehetőséget kell adnom az isteni erőknek, hogy megszakítás nélkül munkálkodhassanak!
   
   Az akarat ráállítása az isteni akaratra, a gyógyítás és gyógyulás feltétele
   
   Isten akarata hat mindenre. Ha akaratomat mély meditáció és bölcsesség vezeti, egy lesz az isteni akarattal! A tudatos akaraterő nyugodt, eltökélt, figyelmét egy cél irányítja. Az akarat legnagyobb erejét a fejlődést szolgáló célja által nyeri!
   Az akarat rezgéseket hoz létre a légkörben, amelyre a természet tervszerűen működő törvényeivel kedvező feltételt teremt az erős akaratú ember számára. Ha valami fontosat szándékozom tenni, nem szabad azonnal döntenem és cselekednem! Először Istennel kell kapcsolatba lépnem, ekkor beállíthatom akaratomat a helyes célra. Mennyei Atyám! Taníts meg, hogy akaratomat és cselekvésemet a helyes célra tudjam beállítani! A
   Semmi sem nagyobb, mint a kozmikus tudat - Isten! Egyedül az Ő segítségét kell keresnem! Isten ad akaraterőt, összpontosítást, amikor megkísérlem magamat, vagy mást megszabadítani a szenvedéstől!
   Amikor imát, vagy megerősítést mondok, Isten adta erőmet alkalmazom. Aki megkapta Istentől a gyógyítás hatalmát, csak akkor alkalmazza, ha indíttatást érez. Aki isteni gyógyulásra vágyik, készen kell lennie, hogy Isten törvényei szerint éljen!
   Tartós gyógyulás nem lehetséges, ha folytatom a botlásokat és kihívom a betegség visszatérését! Krisztus így bocsátja el azt az embert, akit meggyógyított: "Ezentúl ne vétkezzél, nehogy rosszabbul járj!"
   Igazi gyógyulás csak szellemi megtérés által megy végbe! Tudatára kell ébrednem, hogy mint Isten gyermeke, alkalmazzam a bölcsességet, szeretetet és erőt az élet feladatainak megoldására! Sohasem szabad lekicsinyelnem az ismételt és mind mélyebb erőfeszítés fontosságát!
   Az állítás ismétlésének erőteljesnek és folyamatosnak kell lennie, hogy az értelem, érzelem, akarat erőssége elegendő legyen az életerő serkentésére! A siker két tényezőtől függ. A mag jóságától és a talaj alkalmasságától. Tehát a betegség gyógyításában két tényező fontos: a gyógyító ereje és a beteg fogékonysága! Még hozzáteszem a következőt: a gyógyító ereje alatt nem csak annak gyógyító erejét kell értenünk, aki a gyógyítást emberileg végzi, hanem fokozottabb mértékben a sugalmazó szellemi Géniuszt, aki a gyógyítást végző embert eszközként használja fel az erők átadásához!
   Márk evangéliuma: "…erő áradt ki belőle… és a te hited meggyógyított téged" (Márk 5,30) mutatja, hogy mind a gyógyítónak az ereje, mind a beteg hite is szükséges a gyógyuláshoz! A vérfolyásos asszony parabolája mutatja, (Márk 5,24) hogy hiába van jelen az isteni erő, ha nincs aki befogadja! Rengetegen szorongtak Jézus körül, érintették, hozzáértek, illették, de csak egy volt közöttük, - a "vérfolyásos asszony" - akinek hite élő volt, akibe át tudtak áramolni a krisztusi gyógyító energiák! A többi hiába érintette Krisztust, mintha egy más égitesten lettek volna!
   Az életerőterápia és gondolatterápia gyakorlataival megtanulhatjuk az életerő irányítását önmagunkban és esetleg másokban.
   Igen fontos a következő tétel. Senki sem tudja megmondani, hogy meg fog-e gyógyulni, és a határidőt sem lehet megállapítani. Nem az idő, hanem a hit az, amely meghatározza, mikor valósul meg a gyógyulás! (Máté 13,58 és Márk 6,5) "Jézus ....nem tett, Márknál: nem tehetett ott sok csodát az ő hitetlenségük miatt." A hitetlenség vagy a gyenge hit, akadályozó légkör. Az Úr Jézus még saját magát sem függetleníti ettől az isteni törvénytől! Itt nem tehetetlenségről van szó, hanem isteni bölcsességről. Mert ha megtéretlen emberekkel közli a csodákat és azok ennek ellenére megátalkodnak, sokkal súlyosabb bűnbe esnek, mert az Úr Jézus nem elveszíteni, hanem megmenteni jött a világot!
   A gyógyulás az életerő helyes felébresztésétől, és a gyógyulásra váró tudatának és altudatának állapotától függ. A hitetlenség vagy a kétkedés semlegesíti az akaraterőt! Lényeges, hogy az erő és figyelem elérje a hit és akaraterő oly mértékét, amely megindítja az életerőt, hogy a gyógyítást létrehozza!
   A gondolatnak orvosságként való alkalmazásánál vigyáznom kell arra, hogy a helyes gondolatokat ne közömbösítsem rossz gondolatokkal! Ezen áll vagy bukik a gondolatterápia eredménye! A gondolatot meg kell értenem, és helyesen alkalmaznom, csak akkor lesz hatásos! A gondolatot oly akaraterővel kell állítanom, amely ellenáll az ellentétes gondolatok támadásá¬nak! Olyan gondolat, amely mögött nincs meggyőződés, nem bír értékkel!
   Aki gyógyító állításokat alkalmaz, annak az igazságnak megértése nélkül, hogy ember és Isten egysége szét nem választható, szegényes eredményt ér csak el. Vagyis a cél az Unió Misztika megvalósítása, a szentek egysége! Ez nem csak azt jelenti, hogy egymással egységben vannak, hanem legmagasabb fokon Istennel való egységben!
   Megismétlem a joganandai gondolatot: aki állításokat alkalmaz annak az igazságnak megértése nélkül, hogy ember és Isten egysége szét nem választható, szegényes eredményt ér csak el! Erről beszél Krisztus főpapi imájában: "Én Atyámban - ti én bennem vagytok!"
   Legtöbben a testi zavar gyógyítására rögzítik figyelmüket, mert ez szembetűnően érzékelhető. Ezek nem tudják felfogni, hogy az aggodalmaskodás, önzés és az élet isteni célja iránti vakság minden emberi nyomorúság igazi oka!
   
   A betegségek testi és szellemi megelőzése
   
   A test egészségtana fontos. A szellemi egészségtan magasabb ren-dű! Meg kell előznöm a test hanyatlását az életerő megőrzésének tudományával! Alkalmaznom kell a test ellátását kozmikus életerővel, az életerő feltöltés gyakorlataival. Erről szól az életerőterápia. Meg kell óvnom szívemet a túlterheléstől! A félelem és harag túlságosan igénybe veszi azt! Ápolnom kell a békességes magatartást! Meg kell előznöm az ütőerek megkeményedését megfelelő étrenddel! Erről szól a tisztítóterápia, a természet-gyógyászat.
   A 25 dekás szív naponként egy vagon vért szállít, 70 év alatt 25.000 vagon vért, pillanatnyi megállás nélkül! Ez mutatja, milyen óriási munkát végez a szív. Pihenést kell adnom a szívnek az életerő- és gondolatterápiával! Sokan azt hiszik, hogy a szív megkapja pihenését lüktetésének ernyedési szakaszában. Ez azonban csak felkészülés a következő összehúzódásra, tehát a szív nincs nyugalomban! Az életerő a szívizom és rekeszizom fárasztó munkájában használódik el. A szívizom és a légzést működtető rekeszizom emésztik fel a legtöbb életerőt. Tehát a szívizom és rekeszizom pihentetése igen nagy jelentőségű! Az életerőterápia és gondolatterápia által a szívverés és rekeszizom lecsendesíthető! Fejlesztenem kell békémet és hitemet Istenben! Meg kell szabadítanom agyamat minden zavaró gondolattól! A legújabb orvosi kutatások fényében a haragnak, indulatoknak, félelemnek romboló hatása van az agysejtekre!
   Meg kell töltenem elmémet szeretettel és örömmel! A gondolatok sokkal jobban befolyásolják a szervezet egészségügyi állapotát, mint csak egy évtized előtt is gondolta volna az orvostudomány! Meg kell értenem a gon dolati gyógyítás felsőbbrendű erejét! El kell űznöm a rossz szokásokat, melyek az életet nyomorúságossá teszik! Alkalmaznom kell mindennapi életemben a békét és kiegyensúlyozottságot! Meg kell őriznem egyensúlyomat a próbára tevő körülmények között is! Rendületlenül kell állnom az események ellentétes fordulatainál!
   A gondolatterápia meditációjának módszertana
   A cél:
   Első cél: A krisztusi béke megteremtése.
   A benső csend megteremtése.
   Második cél: Boldogító kapcsolatteremtés a Mennyei Atyával - Krisztussal - Szellemi vezetőmmel.
   Harmadik cél: A meditatív állapot mélyítése bármely probléma megoldásának kutatásához.
   Negyedik cél: Magam, vagy más betegségének gyógyítása a Mennyei Atya akaratával egyesülve.
   Az idő: Legkedvezőbb időpont - reggel ébredés után. Természetesen más alkalmas időpontokban is alkalmazható.
   A hely: Amennyire csak lehet, a hely elhatárolt, csendes legyen! Ha zajos helyen lehet csak meditálni, nem veszek tudomást a hangokról.
   
   A gondolatterápia meditációjának bevezető előírásai
   Karfa nélküli székre ülök, támaszkodás nélkül, vagy ha úgy szoktam meg, jógaülésben ülök, vagy teljesen kilazított, fekvő helyzetben – szavászana, vagy „hulla” tartásban - végzem a meditációt. Lecsukom szemeimet. Összpontosítok a kozmikus erők beáramlási pontjára és a benső szemre - a kozmikus erők irányító központjára.
   Lecsukom szemeimet. Összpontosítok a kozmikus erők beáramlási pontjára és a belső szemre, a kozmikus erők irányító központjára.
   Gerincemet egyenesen tartom.
   Pár mélylégzést végzek.
   Majd lazítom testemet és mozdulatlan maradok.
   Kiüresítek elmémből minden nyugtalanító gondolatot.
   Elvonom figyelmemet a testi benyomásoktól: melegtől, hidegtől, hangoktól. Nem gondolok a gyógyulás részleteire!
   Elűzöm a nyugtalanságot, bizalmatlanságot, szomorúságot. Ezek rombolják a szervezetet.
   Tudatosítom, hogy az isteni törvény munkálkodik! ÉS hogy Isten mindenható!
   Nem kételkedem és nem hitetlenkedem! A hit és összpontosítás a Törvény akadálytalan működését biztosítja. Mit mond Krisztus a vérfolyásos asszonynak? „Hited meggyógyított téged!”
   Ragaszkodni kell ahhoz a gondolathoz, hogy minden testi állapot gyógyítható.
   Ha eredményt akarok elérni, e fenti tizenkét pont mindegyikének betöltése döntő fontosságú!
   
   A gondolatterápia meditációjának menete
   Állításom elindítása előtt meg kell szabadítanom elmémet az aggódástól és nyugtalanságtól!
   Megválasztom állításomat. (Ezeket fogjuk a zárórészben átélni.)
   Halkan mondom, majd ismétlem halkabban, még halkabban, amíg hangom gondolattá válik.
   Gondolatban fokozatosan erősítem, amíg mély, megszakítatlan összpontosítást nem érek el. Nem tudattalanságot, hanem megszakítatlan gondolatok mély folytonosságát.
   Ha folytatom gondolati állításomat és mélyebbre érek, az öröm és a béke érzése növekszik bennem.
   A mély összpontosítás állapotában állításom egybeolvad a tudatfeletti áramával.
   Amikor folyton növekvő békét tapasztalok, állításom a felsőbbrendű én birodalmában honol, majd visszatér onnan határtalan erővel tudatos elmém befolyásolására.
   Ha nem kételkedem, tanúja leszek az élő hit erejének! Krisztus szerint - a mustármagnyi hit hegyeket mozgat!
   Az élő hit meggyógyít.
   
   A gondolatterápia meditációjának nyolc fontos szempontja
   Az állítás magvainak elvetése és annak gyümölcsözése között sok folyamat játszódik le.
   Növekedésének minden feltételét teljesítenem kell, hogy létrejöjjön a kívánt eredmény!
   Az állítás-magvaknak eleveneknek kell lenniük! Mentesnek a kétség, nyugtalanság, figyelmetlenség hibájától. Az állítás-magvakat odaadással és békével kell megöntöznöm! Mély ismétléssel és határtalan hittel!
   Az állításokat mind erőteljesebben kell gondolatban ismételnem mindaddig, amíg olyan erőt nyernek, amely elegendő lesz testem sejtjeinek megváltoztatására - hogy a csodák megtörténjenek! Vagy ha valaki másért történik az ima, az ő lelkének megindítására - sejtjeinek gyógyítására!
   A meditáció előtti fürdés vagy zuhanyozás a testre is, szellemre is tisztító hatással van! Elősegíti az életenergia egyenletes eloszlását az egész testben. Megnyugtatja az idegeket és benső csendhez vezet! Minden meditáció előtt lelki fürdőt kell vennem!
   Minden meditáció előtt lelki fürdőt kell venni. El kell vetnem minden gondomat, minden feladatomat!
   Az időt, melyet meditációra szántam, egyedül Istennek - az isteni elveknek kell szentelnem!
   Szilárdan el kell határoznom, hogy soha fel nem adom meditációimat.
   Isten hallja szívem minden hívását! Akár tudatában vagyok ennek, akár nem! És eljön, amikor elérkezettnek látja az időt.
   Ráébredés az isteni valóság jelenlétére A gondolatterápia rövid gyógyító állításai
   
   Éljük most át Paramahansza Jogananda néhány gyógyító állítását! Hihetetlen ereje van, ha gondolataimban ennek erőt adok! Ezt más nem teheti meg helyettem. Gondoljunk az előbb említett evangéliumi példázatra. Az Ur Jézust rengetegen szorongatták, de csak egy fogadta be az isteni erőket.
   Mennyei Atyám! A Te világosságod áramlik Krisztuson át! Minden vallás szentjein! Rajtam is! Ez az isteni fény van jelen testem minden sejtjében!
   Gondoljak a Krisztusi engramra, mely minden sejtemben jelen van! Ez a legfőbb kozmikus valóság! Mert másodpercenként 10 millió sejt - minden másodpercben 10 millió Krisztusi engram születik testemben. Születésemtől halálomig - minden másodpercben - 10 millió új figyelmeztetés! Krisztusé vagyok! Krisztusivá kell válnom! Csodálatos kozmikus valóság!
   Mennyei Atyám! Testem sejtjei fényből vannak alkotva! Sejtjeimet Te alkottad!
   Sejtjeim egészségesek - mert Te vagy az Egészség!
   Sejtjeim szellemiek - mert Te vagy a Szellem!
   Sejtjeim halhatatlanok - mert Te vagy az Élet!
   Sejtjeim tökéletesek - mert Te vagy a Tökéletesség!
   
   Gyógyító állítások betegségben:
   Mennyei Atyám! Gyógyító erőd minden sejtemben áramlik!
   Isten tökéletes ereje áthatja betegségem sötét zugait!
   Mennyei Atyám! Te Krisztus által minden sejtemben jelen vagy! Sejtjeimben Krisztus gyógyító ereje áramlik! Minden sejtemben jelen van a „Krisztusi engram”,- a Krisztusi bizonyság!
   Sejtjeimben billiószoros a krisztusi jelenlét, melynek gyógyító erejét nem szabad bénítanom Hegyibeszéd ellenes élettel!
   
   Máté 5., 6., 7. fejezetek: Krisztus programbeszéde.
   Mennyei Atyám! Krisztus feltámadt közömbösségem sírjából! Tudatlan külső életem minden fátyla elhamvadt Krisztusban való felébredésem fényében!
   Nem a test vagyok! Nem a vér! - Nem az életerő! - Nem a gondolat! A halhatatlan szellem vagyok - aki mindezeket megvilágítja!
   Szikrája vagyok a Végtelennek! Nem vagyok hús és csont! Fény vagyok!
   Mennyei Atyám! Minden sejtemben jelen vagy! Isten lényéből vagyok alkotva! Minden sejtemben Krisztus világossága fénylik!
   Máté és Lukács evangéliuma szerint - a benső szem mindent fénnyel
   áraszt el, ha működik! Ha életemmel beprogramozom azt!
   Életerőm áramlik - agyamtól egész testembe folyva! A sejtek mind isszák az életerő áramát! Fénysugarak áradnak sejtjeimben!
   Hogy sejtjeimet fénysugarak árasszák el, ennek feltétele Máté és Lukács evangéliuma szerint a benső szellemi szem működése!
   
   Gyógyító állítások a test világosságáért - a benső szellemi szem működéséért
   Mennyei Atyám! Te alkottál otthont részemre élő sejtekből! Te alkottad ezt az otthont! Ez az otthon a Te otthonod! A Te otthonod tökéletes! Gyermeked vagyok! Atyám vagy! Mindketten ugyanabban a templomban lakunk! Ebben a sejtek templomában Te mindig itt vagy!
   Hozzáteszem, hogy ez élő valóság! Krisztus engramja sugárzik 5 billió sejtemben! 5 billió sejtem mindegyikében! Élő valóság! Másodpercenként 10 millió új sejt - 10 millió Krisztusi engram - születik szervezetemben! Ez azt jelenti, hogy másodpercenként 10 milliószor tévedhetetlenül újra és újra kialakul születő sejtjeimben ez a Krisztus arc - ez az isteni jelenlét! Születésemtől testem felbomlásáig! És ez isteni erejű - megszakítás nélküli - élő valóság! Az ember megborzong ennek a kozmikus erejű isteni valóságnak - megszakítás nélküli és folyton újra születő — állandó jelenlétére — testemben. Akár tagadom, akár nem, ez jelen van!
   Ennél nagyobb erejű isteni valóságot nem tudok elképzelni, melyet a biológiai kutatás tárt fel.
   Folytassuk tovább, éljünk át még néhány isteni mantrammot Jogananda szerint, mely elénk tárja a szomorú, de lefokozott valóságot.
   
   Elmentem sötétséget játszani.
   Elmentem tévedéssel játszani.
   Hazajöttem az anyag sáros jelével.
   Közelemben vagy, de nem láthatlak Otthonod tökéletes, de nem láthatom. Vak vagyok!
   Mennyei Atyám! A sötétség felett a Te fényed ragyog! Világosság és sötétség együtt nem állhat. Űzd el a sötétséget!
   Mennyei Atyám! Tépd szét a fátyolt, amely elrejt előlem! Nyilatkozz meg, mint lángoló Valóság!
   Mennyei Atyám! Testem sejtjei Fényből vannak alkotva! Sejtjeimet Te alkottad! Azok tökéletesek, mert Te tökéletes vagy. Azok szellemiek, mert Te vagy a szellem. Azok halhatatlanok, mert Te vagy az örök Élet!
   A gondolatterápia legfőbb elveinek összegzése
   Hittel és meggyőződéssel teli gondolat a nehézségek szikláit összezúzza és megteremti a kívánt változást!
   Az akarat rezgéseket hoz létre a légkörben, amelyekre a természet tervszerűen működő törvényekkel kedvező feltételt teremt
   Lényeges, hogy az erő és a figyelem elérje a hit és ekemtaré olyan mértékét, amely megindítja az akaraterőt, hogy a gyógyulást létrehozza.
   Sohasem szabad lekicsinyelnem az ismételt és mind mélyebb erőfeszítés fontosságát! Az állítás ismétlésének folyamatosnak lennie!
   Az állításokat mind erőteljesebben kell gondolatban ismételnem mindaddig, míg olyan erőt nem nyernek, amely elegendő lesz a beteg sejtek megváltoztatására és a lélek megindítására, hogy a csoda megtörténjen!
   Az állítás magvainak elvetése és annak gyümölcsözése között sok folyamat játszódik le. Növekedésének minden feltételét teljesítenem kell, hogy létrejöjjön a kívánt eredmény!
   Az állítás-magvaknak eleveneknek kell lenniük! Mentesnek a kétség, nyugtalanság és figyelmetlenség hibájától!
   Az állítás-magvakat odaadással és békével kell megöntöznöm, mély ismétléssel és határtalan hittel!
   Az élő hit hegyeket mozgat! Mondja az Úr Jézus.
   Senki sem tudja, megmondani, hogy a gyógyulás be fog-e következni.
   Aki megkapta Istentől a gyógyító hatalmát, csak akkor alkalmazza, ha Isten úgy rendeli! Ha erre indítást kap!
   Ha valamit tenni akarok, nem szabad azonnal cselekednem, először mély meditációban Istennel kell kapcsolatba lépnem, ekkor beállíthatom akaratomat Isten akaratára.
   Igaz gyógyulás csak szellemi megértés által megy végbe!
   Tartós gyógyulás nem lehetséges, ha folytatom a botlásokat és kihívom a betegség visszatérését!
   Aki isteni gyógyulásra vágyik, késznek kell lennie, hogy Isten törvényei szerint éljen! Minden más út eredménytelen!
   A gondolat terápia magasabb fokát az első három terápia: idegterápia, tisztító terápia, életerő terápia megvalósítása nélkül betölteni nem lehet!
   
   Makk István (1906-1996) életműve alapján, melynek fontos és mindennapi része volt a fentiek átélése.
   

Közreadja: ifj. Makk István