© 2004
Minden jog fenntartva!

Webdesign:
AsztralFény

2003. I. negyedév
TARTALOMJEGYZÉK

Krisztus áldozatának hatása az emberek lelki világára * Tanít a szellemvilág (14. rész)
Átpillantás a túlvilágra* Két tanítás a szellemvilágból * Találkozás a szellemvilággal
Ima a szenvedő lelkekért* A gondolat gyógyító ereje
H. E. Fosdick élete és művei * Imák


IMÁK

Aquinói Szent Tamás
IMA ÉLETÜNK BÖLCS ELRENDEZÉSÉÉRT

     Add könyörületes Istenem, hogy a Neked tetsző dolgok után vágyódjam lángolón, azokat kutassam, igazán megértsem és tökéletesen teljesítsem neved dicséretére és dicsőségére. Rendezd el Istenem életemet és tedd, hogy tudjam, mit kívánsz tőlem és megtegyem, amit kívánsz és úgy tegyem meg, amint kell és amint lelkemnek javára válik.
     Add Uram, Istenem, hogy erőim se a jóban se a rosszban ne fogyatkozzanak meg: amaz ne tegyen kevéllyé, emez ne ernyesszen el, Ne örüljek semminek, csak annak, ami Hozzád vezet, ne fájlaljak semmit, csak azt, ami eltávolít Tőled. Ne keressem más tetszését csak a Tiedet, ne féljek más rosszallásától csak a Tiedtől. Silányuljon el előttem Uram mindaz, ami mulandó és legyen előttem kedves mindaz, ami örök. Töltsön el visszatetszéssel az öröm, amely Nélküled való és ne kívánjak semmit Rajtad kívül. Gyönyörűségemet az érted végzett munkában találjam, a pihenés Nélküled ne legyen számomra kívánatos.
     Add meg Istenem, hogy szívemet Feléd irányítsam és fogyatkozásaimat a javulás szándékával szüntelenül fájlaljam. Tedd Uram, Istenem, hogy engedelmes legyek ellentmondás nélkül, szegény csüggedés nélkül, tiszta romlottság nélkül, alázatos képmutatás nélkül, vidám könnyelműség nélkül, éretten komoly nehézkesség nélkül, tevékeny felületesség nélkül, Téged félő kétségbeesés nélkül, igazmondó kétszínűség nélkül, tedd, hogy a jót cselekedjem fellengzés nélkül, felebarátomat elbizakodottság nélkül intsem meg és példával épülésére legyek színlelés nélkül.
     Adj Uram, Istenem éber szívet, amelyet semmiféle hiú gondolat nem tántorít el Tőled nemes szívet, amelyet semmiféle nemtelen hajlam nem ránt magával a mélybe, egyenes szívet, amelyet semmiféle ferde szándék nem térít ki útjából, erős szívet, amelyet semmiféle megpróbáltatás nem tör meg, szabad szívet, amelyet semmiféle erőszak nem sajátít ki.
     Ajándékozz meg Uram, Istenem értelemmel, amely Téged ismer meg, bölcsességgel, amely Téged talál meg, életmóddal, amely a Te tetszésedet nyeri el, állhatatossággal, amely bizalommal vár Rád és bizalommal, amely majd Téged ölel át véglegesen.      Add, hogy idelent büntetésed sújtson a bűnbánat által, útközben jótéteményeiddel éljek kegyelmed által, a hazában pedig örömeidet élvezzem dicsőséged által: ki élsz és uralkodol Isten, mind örökkön-örökké
Ámen.

+ + +

(Hamvas Béla: Anthologia humana - Egyetemi nyomda Bp. 1947. 135. oldal)


Teilhard de Chardin imája
ESTELEDIK

"Maradj velünk, Urunk, mert már esteledik ... (Add)
Alakítsam át, használjam fel az évek múlásával növekvő árnyakat: a gyöngülést, az elszigeteltséget, amikor nem tárulnak elém új távlatok ...
Krisztusban találjak lehetőséget, hogy fiatal maradjak, vidám, lelkesedő vállalkozó kedvű.
Még ne tekintsem "bölcsességnek" azt, ami csak melankólia, közömbösség, kiábrándultság.
Adjak helyet a közelgő végnek,
fölemelő szerepet szánjak hanyatló napjaimnak ...
Ahányszor csak ezt mondom: "Készen vagyok", mindig ezt jelentse:
"Nekifeszülök annak, ami előttem van".
... Fogadjam. a halált úgy, ahogy a Krisztusban jön el, azaz fejlődésem érdekében ...
... Belül is, kívül is mosolyogva, szívesen fogadjam, ami rám vár.
Jézus, add, hogy hátralévő napjaimmal s főleg halálommal Téged szolgáljalak, hirdesselek, mutassalak meg az embereknek, mindig és mindvégig!
Jézus, szívszakadva bízom Rád utolsó munkás éveimet és halálomat. El ne gyöngítsék azt, amit vágyva-vágytam
Teérted befejezni ...
A kegyelmek kegyelme az az ajándék, hogy jól érhetem meg a véget: azt, ahogy leghathatósabban szolgálhatom Krisztus dicsőségét!
Add, hogy egyetlen szenvedély uralja életemet: növeljem Krisztus és a Világ szintézisét. Tehát szeressem mindkettőt,
különösen az egyetemes egyházban élő Krisztust,
a legfőbb Tengelyt.
Egyesülés a Halál által:
mert az egyesítő Halálban végül
az imádásra méltó vár reánk ...
Megyek Őelébe, aki jön felém ...
+ + +

Két pap, a skolasztika nagymestere Aquinói Tamás (1225-1274) és a kozmikus evolúció tudós kifejtője Teilhard de Chardin (1881-1955) meditációit közöljük Zábolyiné Kuklis Magda "átdolgozott imák" gyűjteményéből. (H.L. )