© 2004
Minden jog fenntartva!

Webdesign:
AsztralFény

2019. II. negyedév
TARTALOMJEGYZÉK

Getsemáné fái alatt él az eszme * Pátkai Pál megnyilatkozása
Allan Kardec, a spiritológia atyja * A szellemek világa
Békesség Istentől - vers * A magyar evangéliumi spiritizmus öt oszlopa 4.rész
A félelem * Az utolsó óra munkásaihoz * Az álom 2.rész
A Névtelen Szellem tanításai a Szellemtani Közleményekben
A 2009-es évfolyam Tartalomjegyzéke


A MAGYAR EVANGÉLIUMI SPIRITIZMUS ÖT OSZLOPA

4.rész: A negyedik oszlop: A Magyar Szellemkutatók Társasága Clevelandbennter


Az előző három részben bemutattuk a Magyar Evangéliumi Spiritizmus kialakulását, beillesztve azt a 19.század közepén a szellemvilág iránti érdeklődés folyamatába, amelynek nyomán szerte Európában megindult a kutatás és a gyakorlati médiumi tevékenység. Magyarországon is elindult az Allan Kardec nyomán kifejlődött teológiai alapozású szellemtani mozgalom, amely aztán kiterebélyesedett, széles körű mozgalommá vált, és a 20.század elején páratlan eredményeket hozott.

Hazai körökben csak kevéssé volt ismert, hogy ez – a szellemi világ által életre hívott és irányított – nagyívű szellemtani munka nemcsak itthon, a Kárpát-medencében, illetve Trianon után a megcsonkult Magyarországon bontakozott ki, hanem a világ másik részén, az amerikai Clevelandban is megindult.
Elgondolkodtató, hogy a szépen fejlődő, és a legnagyobb feladatára készülő Magyar Evangéliumi Spiritizmus szellemi vezetése a Föld túloldalán – mai kifejezéssel – biztonsági másolatot hozott létre 1916-ban! Egy olyan időpontban, amikor elképzelni sem lehetett azokat a súlyos történelmi változásokat, amelyek a következő száz évben az ország jövőjét alakították.
A „Nagy háború” átszabta, megváltoztatta egész Európát, új eszméivel alapvetően átformálta világunkat. Elgondolkoztató a Szellemi Vezetés előrelátása, hogy ebben az Új Korban olyan tanítás-sorozatot indítson el, amelyre majd szüksége lesz azoknak, akik a század totálissá váló hamis anyagközpontú ideológiáinak válsága után ismét a spirituális témák felé tájékozódnának majd.
A jövő nemzedékének szóló rendkívüli tanítás-sorozat kiadott köny-vekben, széles kört elérő folyóirat bázisán kialakuló számos csoport munkájában és a mindezt összefogó egyesületében átvészelte a 20.század megannyi válságát és változását
Milyen előrelátásra vall a szellemvezetés részéről az, hogy ez a szellemi munka ne csak itthon, a háborúktól, pusztító idegen megszállástól és a társadalom hagyományos értékeit szétziláló zavaros világmegváltó ideológiáktól sújtott magyarhonban mehessen, hanem legyen egy olyan másik bázisa is a világban, amelyik nagyobb biztonsággal őrizheti meg az átalakuló világban a jövőnek készített fontos értékeket.
Milyen érdekes, hogy ez az itthoni elkötelezett spiritiszta mozgalommal összhangban működő társ-egyesület éppen a modern világ központjában, Amerikában indult el! Ha az alábbiakból megismerjük a Clevelandben párhuzamosan kialakult spiritiszta kör kialakulását és a hazai egyesülettel együttműködő azóta is tartó folyamatos tevékenységét, csak a tisztelet és hála ébredhet bennünk a munkát irányító Szellemi Vezetés előrelátása és bölcsessége iránt.
Amikor Magyarországon a II világháború után már ellehetetlenült a korábban oly szép eredményeket hozó evangéliumi alapú spiritiszta munka, akkor a megkezdett szellemi tanítások és a hozzá tartozó publikációs tevé-kenység is természetesen – mondhatnánk szinte zökkenőmentesen – folytatódhatott az amerikai közegben.
Ezért is tekintjük az ott végzett munkát a nagyívű magyar evangéliumi spiritizmus negyedik tartópillérének, amely valódi megtartó pillérnek bizonyult a nehéz időkben. Egyúttal rajta keresztül érzékelhetjük a gondosan irányító égi erők távlatos terveit.

A Harmadik Magyar Spiritiszta Kör megalakulása
Az idegenbe került – hasonló szellemiségű - magyarok 1916-ban Harmadik Magyar Spiritiszta Kör néven az amerikai Clevelandben megalapították körüket. Az azóta is élő, már több mint száz éves múltra visszatekintő közösség szoros kapcsolatot tartott fenn a magyarországi Szellemi Búvárok Pesti Egyletével, így annak a szellemiségét őrizte és adta tovább Amerikában, maga is jelentős szellemi eredményekkel gazdagítva a magyar gyökerű evangéliumi spiritizmust.
A kör centenáriumát ünnepelte 2016-ban, ehhez csatlakozva lapunkban gratuláltunk mi is.
Az alábbiakban a clevelandi kör történetét és munkásságát a Kör mai vezetőjének, Pőcze Józsefnek összefoglaló írásának felhasználásával mu-tatjuk be.

Trombitás Gyula a Kör alapítója és vezetője
A század elején kibontakozó hazai spiritiszta mozgalom nyomán az Amerikába kitelepült magyarok körében is megjelent a spiritizmus iránti érdeklődés. 1906-ban vándorolt ki fiatalon Trombitás Gyula is Amerikába, aki később meghatározó szerepet játszott a spiritizmus iránt érdeklődő amerikai magyarok összefogásában.
Trombitás Gyula csak 19 éves volt, amikor először hallott a szellemvilággal való érintkezés lehetőségéről. Mivel erre vonatkozó ismeretekkel nem rendelkezett, kénytelen volt kisérleteket folytatni. Kitartóan kérte imáiban Istent, ha lehetséges és az megegyezik az Ő akaratával, tegye lehetővé egy ilyen kapcsolat létrejöttét számára. Kitartása rövidesen meghozta vágya beteljesülését, Pálné-Mária személyében megtalálta első médiumtársát.
Trombitás Gyula 1916-ban már érett, elkötelezett spiritiszta volt, amikor vezetésével megalakult Clevelandben a Harmadik Magyar Spiritiszta Kör, melynek Pálné-Mária volt az első médiuma.
Később általa jelentkezett be a Kör első szellemi vezetője: a Nap szellem, és attól kezdve rendszeresen kaptak szellemi tanításokat.
Az 1920-as évek elején már három médium révén kaptak szellemi tanításokat.
Jelenlegi vezetőjük, Pőcze József szeretettel emlékezik vissza a Kör alapítójára, első vezetőjére: „Körünket 1916-ban - csodás égi irányítással - a kassai származású Trombitás Gyula testvérünk alapította. Gyula testvérünk 53 éven át volt körünk vezetője, mindenkor az evangéliumi spiritizmus eszmeiségét tartva szem előtt. Mondhatom, Krisztus lánglelkű követője volt, akire a tagság mint követendő példaképre szeretettel és tisztelettel emlékezik.”
A Körnek ez időben nem volt még székháza, ezért előbb lakásban, majd egy-egy bérelt teremben tartották összejöveteleiket. Közben a Kör létszáma növekedett, amíg elérte a 150 főt is. A tagság az 1900-as századforduló után a hazánkból kivándorolt munkás emberekből, iparosokból tevődött össze. Aztán jöttek az I. világháború, majd a II. világháború, és az 1956-os szabadságharc menekültjei.
1948-ban már önálló épületet vettek a város keleti oldalán lévő magyar negyedben. A tagság önerőből maga újította ezt fel és alakította ki benne az összejövetelekre alkalmas termet.

Trombitás Gyula munkássága
Trombitás Gyula sokrétű programot állított össze: rendszeresen tartott magyar nyelvoktatást a másodgenerációs gyermekek számára, akik közül felnőtt korukra többen tagjai lettek gyülekezetünknek.
A tanév, amikor szellemi tanítások hangzottak el, szeptembertől Pün-ösdig tartott, heti két összejövetellel. A nyári szünidőben pedig az evangéliumi spiritizmus alapkijelentéseivel, valamint a Szentírás tanulmányozá-sával foglalkoztak felolvasás és beszélgetés formájában. Ma is ebben a formában zajlanak a köri foglalkozások.
Már mindjárt a kezdeti években tudomást szereztek a magyarországi spiritiszta Egylet működéséről, kiadványairól. A tagság előfizetője lett az Égi Világosságnak, és megrendelték az akkor rendelkezésükre álló teljes magyar nyelvű spiritiszta irodalmat. Ennek eredményeként a Kör kitűnő szellemtani könyvtárt épített fel. Benne a Magyar-országon ma már ritkaságnak számító korai kiadványok éppúgy megtalálhatók, mint a magyar evangéliumi spiritizmus kitűnő folyóiratának, az Égi Világosságnak teljes, 42 évet felölelő kötetei.
Trombitás Gyula vezetésével feldolgozták a szellemtani irodalmat, melyet aztán tananyagként lehetett használni.
Kötet formában is kiadták ezt a gyűjteményt. 1921-ben és 1941-ben jelent meg két vaskos, több mint ezer oldalas kötetben a szellemtani irodalom legértékesebb ré-szeinek jól csoportosított anyaga, amelynek a mélyen hívő Trombitás Gyula, a kötetek szerkesztője a „Jézus által az Atyá-hoz” címet adta. A nyomtatás és díszes könyvkötés is az ő nevéhez fűződik, amiben a Kör fiataljai voltak segítségére. Ez a két kötet tulajdonképpen a korai hazai spiritiszta irodalom enciklopédiájának tekinthető, és értékük felbecsülhetetlen.

Médiumi munka
„Szólnunk kell még szeretett Anna "nénink" médiumi munkásságáról is, akit a második generáció, és az "újak" (a II. világháború és 1956 után érkezettek) is lelki édesanyjuknak tekintettek. Ő, Gyula testvér igaz lelki munkatársaként, mint transzbeszélő médium szolgálta a gyülekezetet 62 éven át. Sok szép és tanulságos tanítást kaptak általa a gyülekezet tagjai, amiért mindig szeretettel és hálával emlékezünk rá.” – emlékezik vissza rá szeretettel a Kör mai vezetője.
A gyülekezet az 1930-as években Anna médium személyes látogatása révén kapcsolatot teremtett Eszter médiummal és Pátkai Pállal, és még négy alkalommal látogatta meg Budapesten Esztert. Ez a kapcsolat halálukig fent maradt, sőt az elnyomatás éveiben még szorosabbra fűződött, amikor is felvállalták Eszter anyagi támogatását.
Anna testvér 1948-ban történt látogatása alkalmával a Névtelen Szellem Eszter által közölte vele, hogy a Nap szellem befejezte küldetését gyülekezetünkben, ezért a Szürke Szellemet nevezi ki a gyülekezet új szellemi vezetőjévé.
Trombitás Gyula 1969 december 12-én bekövetkezett haláláig vezette a gyülekezetet, mindenkor az evangéliumi spiritizmus eszmeiségét tartva szem előtt. Krisztus Urunk hűséges követője volt, akire a tagság, mint követendő példaképre szeretettel és tisztelettel emlékezik.
Trombitás Gyula halálával egy új korszak vette kezdetét a gyülekezet életében, amikor a szellemvilági vezetők Pőcze Józsefet nevezték ki a vasárnapi nyilvános ülések, Szakonyi Istvánt pedig a csütörtöki zártkörű ülések vezetőjéül, amit ő 1974-ben bekövetkezett haláláig töltött be. Ettől kezdve mindkét ülés vezetését Pőcze József látja el, helyetteséül pedig a szellemi vezetés Szentkirályi Ödönt nevezte ki.
Ebben az időben már csak Mészár Anna és Pőcze Zita végeztek médiumi munkát. 1981-ben Anna korára való tekintettel abbahagyta médiumi működését, azóta Zita a Kör ma is működő médiuma. Írásait lapunk rendszeresen közli, ezzel is kifejezve, mennyire magunkénak érezzük munkáját.
1972-ben közös elhatározás alapján eladva épületüket, új közösségi házat építettek Bedfordban, Cleveland egyik külvárosában, amely azóta is otthonuk.

Az egyesület megújul: Magyar Szellemkutatók Társasága
1974-ben Az új épületébe költözött egyesület megváltoztatta nevét is a korábbi Harmadik Magyar Spiritiszta Körről a Magyar Szellemkutatók Társaságára, amelynek létszáma 60 fő volt.
Tanulságos megtekinteni a gyülekezeti szabályzatának fontosabb pontjait:

A MAGYAR SZELLEMKUTATÓK TÁRSASÁGA ALAPSZABÁLYAI
(részlet)
A GYÜLEKEZET SZÉKHELYE, FELADATA ÉS CÉLJA:
Székhelye: 695 Northfield Road Cleveland (Bedford), Ohio 44146 USA
Hivatalos nyelve: Magyar
Feladata: A tagok lelki haladásának előmozdítása, az Evangélium és a szellemtan alapvető kinyilatkozásainak tanulmányozása által.
Célkitűzései:
a) A lélek halhatatlanságának bizonyítása.
b) A szellemvilágból kapott irányítások, meggyőző jelenségek és erkölcsi tanítások segítségével a közösség lelki javulása és haladása.

E cél elérésére szolgáló eszközök:
a) Szentírás
b) A spiritizmus szakirodalma, különösen a Névtelen Szellem szellem- és erkölcsbölcseleti tanításai.
c) Heti kétszeri ülésen a szellemi nyilatkozatok meghallgatása, tanulmányozása és megvitatása.
Politikai és felekezeti kérdések a gyülekezet működéséből ki vannak zárva.
A tagok kötelességei:
a) Minden tag köteles őszintén törekedni a krisztusi erények elsajátítására.
b) Az egymás iránti szeretet fejlesztése és gyakorlása.
c) A Szentírás és a spiritiszta szakirodalom tanulmányozása.
d) Az ülések rendszeres látogatása.

Kapcsolódás a hazai gyökerekhez
Azt a lelki kapcsolatot, amelyet Mészár Anna és Trombitás Gyula testvérünk ápolt a hazai lelki testvérekkel, igyekezett erősíteni Pőcze József és Zita többszöri személyes találkozás és rendszeres levelezés révén.
Így jött létre az a közös elhatározás, miszerint Petréné-Vay Valéria vállalta az Eszter médium hagyatékából kéziratban megőrzött Névtelen Szellem tanítások sajtó alá rendezését, a Magyar Szellemkutatók Társasága pedig a könyvek kiadását. Az alábbi első két könyv Clevelandben, a többi Magyarországon került kiadásra.

Könyvkiadás

Petréné-Vay Valéria szerkesztésében kiadták:
- Elszórt kalászok III kötete 1982.
- Örökértékű igazságok 1988.
- A hegyi beszéd szellemi magyarázata 1991.
- Az őrállóknak 1994.
- Kiáltás az utolsó órában 1997.
- Úton hazafelé I-II-III. 1998-99
- A "Maradékhoz" I-II-III-IV. 2000.
- Íme előre megmondtam néktek I-II-III. 2003.
- Ha a só megízetlenül 2003.
- Az út végén I-II. 2003.

Lajos szellem megnyilatkozásainak gyűjteménye:
- Mese a sokszívű Zsofkáról I-II. 2000.

A körben Zita által elhangzott tanításokból az alábbi könyveket adták ki:
- Krisztus az Úr 2000.
- A Szentlélek az utolsó időkben 2002.
- Korszakzárás előtt 2005.
- Lélekben és igazságban I-II. 2007.
- Advent (füzet) 2001.

Az első három kötet szerkesztője Szentkirályi Ödön volt, a negyedik két kötetes könyv és az Adventi füzet szerkesztését József és Zita végezte.
Lezárásul ismét a Kör vezetőjét idézzük: „Isten különös kegyelmének tartjuk, hogy a könyvek kiadásával járó tevékenységből mi is kivehettük részünket, és nagyon reméljük, hogy ezzel egy kicsit mi is hozzájárulhattunk ahhoz a szellemi kibontakozáshoz Magyarhonban, amiről a Szentlélek küldöttei évtizedek óta reménykedve szólnak.”
Adja Isten, hogy így legyen!

Tolnai György ......... ........


   A MAGYAR EVANGÉLIUMI SPIRITIZMUS ÖT OSZLOPA! 4.rész: A negyedik oszlop: A Magyar Szellemkutatók Társasága Clevelandben Az előző három részben bemutattuk a Magyar Evangéliumi Spiritizmus kialakulását, beillesztve azt a 19.század közepén a szellemvilág iránti érdek-lődés folyamatába, amelynek nyomán szerte Európában megindult a kutatás és a gyakorlati médiumi tevékenység. Magyarországon is elindult az Allan Kardec nyomán kifejlődött teológiai alapozású szellemtani mozgalom, amely aztán kiterebélyesedett, széles körű mozgalommá vált, és a 20.század ele-jén páratlan eredményeket hozott. Hazai körökben csak kevéssé volt ismert, hogy ez – a szellemi világ által életre hívott és irányított – nagyívű szellemtani munka nemcsak itthon, a Kárpát-medencében, illetve Trianon után a megcsonkult Magyarországon bontakozott ki, hanem a világ másik részén, az amerikai Clevelandban is megindult. Elgondolkodtató, hogy a szépen fejlődő, és a legnagyobb feladatára ké-szülő Magyar Evangéliumi Spiritizmus szellemi vezetése a Föld túloldalán – mai kifejezéssel – biztonsági másolatot hozott létre 1916-ban! Egy olyan időpontban, amikor elképzelni sem lehetett azokat a súlyos történelmi válto-zásokat, amelyek a következő száz évben az ország jövőjét alakították. A „Nagy háború” átszabta, megváltoztatta egész Európát, új eszméivel alapvetően átformálta világunkat. Elgondolkoztató a Szellemi Vezetés elő-relátása, hogy ebben az Új Korban olyan tanítás-sorozatot indítson el, amelyre majd szüksége lesz azoknak, akik a század totálissá váló hamis anyag-központú ideológiáinak válsága után ismét a spirituális témák felé tájékozódnának majd. A jövő nemzedékének szóló rendkívüli tanítás-sorozat kiadott köny-vekben, széles kört elérő folyóirat bázisán kialakuló számos csoport mun-kájában és a mindezt összefogó egyesületében átvészelte a 20.század megannyi válságát és változását Milyen előrelátásra vall a szellem-vezetés részéről az, hogy ez a szel-lemi munka ne csak itthon, a háborúktól, pusztító idegen megszállástól és a társadalom hagyományos értékeit szétziláló zavaros világmegváltó ideo-lógiáktól sújtott magyar-honban mehessen, hanem legyen egy olyan másik bázisa is a világban, amelyik nagyobb biztonsággal őrizheti meg az átala-kuló világban a jövőnek készített fontos értékeket. Milyen érdekes, hogy ez az itthoni elkötelezett spiritiszta mozgalommal összhangban működő társ-egyesület éppen a modern világ központjában, Amerikában indult el! Ha az alábbiakból megismerjük a Clevelandben pár-huzamosan kialakult spiritiszta kör kialakulását és a hazai egyesülettel együttműködő azóta is tartó folyamatos tevékenységét, csak a tisztelet és hála ébredhet bennünk a munkát irányító Szellemi Vezetés előrelátása és bölcsessége iránt. Amikor Magyarországon a II világháború után már ellehetetlenült a ko-rábban oly szép eredményeket hozó evangéliumi alapú spiritiszta munka, akkor a megkezdett szellemi tanítások és a hozzá tartozó publikációs tevé-kenység is természetesen – mondhatnánk szinte zökkenőmentesen – foly-tatódhatott az amerikai közegben. Ezért is tekintjük az ott végzett munkát a nagyívű magyar evangéliumi spiritizmus negyedik tartópillérének, amely valódi megtartó pillérnek bizo-nyult a nehéz időkben. Egyúttal rajta keresztül érzékelhetjük a gondosan irányító égi erők távlatos terveit. A Harmadik Magyar Spiritiszta Kör megalakulása Az idegenbe került – hasonló szellemiségű - magyarok 1916-ban Har-madik Magyar Spiritiszta Kör néven az amerikai Clevelandben megalapítot-ták körüket. Az azóta is élő, már több mint száz éves múltra visszatekintő közösség szoros kapcsolatot tartott fenn a magyarországi Szellemi Búvá-rok Pesti Egyletével, így annak a szellemiségét őrizte és adta tovább Ame-rikában, maga is jelentős szellemi eredményekkel gazdagítva a magyar gyökerű evangéliumi spiritizmust. A kör centenáriumát ünnepelte 2016-ban, ehhez csatlakozva lapunkban gratuláltunk mi is. Az alábbiakban a clevelandi kör történetét és munkásságát a Kör mai vezetőjének, Pőcze Józsefnek összefoglaló írásának felhasználásával mu-tatjuk be. Trombitás Gyula a Kör alapítója és vezetője A század elején kibontakozó hazai spiritiszta mozgalom nyomán az Amerikába kitelepült magyarok körében is megjelent a spiritizmus iránti érdeklődés. 1906-ban vándorolt ki fiatalon Trombitás Gyula is Amerikába, aki később meghatározó szerepet játszott a spiritizmus iránt érdeklődő amerikai magyarok összefogásában. Trombitás Gyula csak 19 éves volt, amikor először hallott a szellemvi-lággal való érintkezés lehetőségéről. Mivel erre vonatkozó ismeretekkel nem rendelkezett, kénytelen volt kisérleteket folytatni. Kitartóan kérte imái-ban Istent, ha lehetséges és az megegyezik az Ő akaratával, tegye lehető-vé egy ilyen kapcsolat létrejöttét számára. Kitartása rövidesen meghozta vágya beteljesülését, Pálné-Mária személyében megtalálta első médium-társát. Trombitás Gyula 1916-ban már érett, elkötelezett spiritiszta volt, amikor vezetésével megalakult Clevelandben a Harmadik Magyar Spiritiszta Kör, melynek Pálné-Mária volt az első médiuma. Később általa jelentkezett be a Kör első szellemi vezetője: a Nap szel-lem, és attól kezdve rendszeresen kaptak szellemi tanításokat. Az 1920-as évek elején már három médium révén kaptak szellemi taní-tásokat. Jelenlegi vezetőjük, Pőcze József szeretettel emlékezik vissza a Kör alapítójára, első vezetőjére: „Körünket 1916-ban - csodás égi irányítással - a kassai származású Trombitás Gyula testvérünk alapította. Gyula testvérünk 53 éven át volt körünk vezetője, mindenkor az evangéliumi spiritizmus esz-meiségét tartva szem előtt. Mondhatom, Krisztus lánglelkű követője volt, akire a tagság mint követendő példaképre szeretettel és tisztelettel emléke-zik.” A Körnek ez időben nem volt még székháza, ezért előbb lakásban, majd egy-egy bérelt teremben tartották összejöveteleiket. Közben a Kör létszáma növekedett, amíg elérte a 150 főt is. A tagság az 1900-as század-forduló után a hazánkból kivándorolt munkás emberekből, iparosokból tevődött össze. Aztán jöttek az I. világháború, majd a II. világháború, és az 1956-os szabadságharc menekültjei. 1948-ban már önálló épületet vettek a város keleti oldalán lévő magyar negyedben. A tagság önerőből maga újította ezt fel és alakította ki benne az összejövetelekre alkalmas termet. Trombitás Gyula munkássága Trombitás Gyula sokrétű programot állított össze: rendszeresen tartott magyar nyelvoktatást a másodgenerációs gyermekek számára, akik közül felnőtt korukra többen tagjai lettek gyülekezetünknek. A tanév, amikor szellemi tanítások hangzottak el, szeptembertől Pün-kösdig tartott, heti két összejövetellel. A nyári szünidőben pedig az evan-géliumi spiritizmus alapkijelentéseivel, valamint a Szentírás tanulmányozá-sával foglalkoztak felolvasás és beszélgetés formájában. Ma is ebben a formában zajlanak a köri foglalkozások. Már mindjárt a kezdeti években tudomást szereztek a magyarországi spiritiszta Egylet működéséről, kiadványairól. A tagság előfizetője lett az Égi Világosságnak, és megren-delték az akkor rendelkezésükre álló teljes magyar nyelvű spiritiszta irodalmat. Ennek eredményeként a Kör kitűnő szellemtani könyvtárt épített fel. Benne a Magyar-országon ma már ritka-ságnak számító korai kiadványok éppúgy megtalálhatók, mint a magyar evangéliumi spiritizmus kitűnő folyóiratának, az Égi Világosságnak teljes, 42 évet felölelő kötetei. Trombitás Gyula vezetésével feldolgozták a szellemtani irodal-mat, melyet aztán tananyagként lehetett használni. Kötet formában is kiadták ezt a gyűjteményt. 1921-ben és 1941-ben jelent meg két vaskos, több mint ezer oldalas kötetben a szellemtani iroda-lom legértékesebb ré-szeinek jól csoportosított anyaga, amelynek a mé-lyen hívő Trombitás Gyula, a kötetek szerkesztője a „Jézus által az Atyá-hoz” címet adta. A nyomtatás és díszes könyvkötés is az ő nevéhez fűző-dik, amiben a Kör fiataljai voltak segítségére. Ez a két kötet tulajdonkép-pen a korai hazai spiritiszta irodalom enciklopédiájának tekinthető, és érté-kük felbecsülhetetlen. Médiumi munka „Szólnunk kell még szeretett Anna "nénink" médiumi munkásságáról is, akit a második generáció, és az "újak" (a II. világháború és 1956 után érkezettek) is lelki édesanyjuknak tekintettek. Ő, Gyula testvér igaz lelki munkatársa-ként, mint transzbeszélő médium szolgálta a gyülekezetet 62 éven át. Sok szép és tanulságos tanítást kaptak általa a gyülekezet tagjai, amiért mindig szeretettel és hálával emlékezünk rá.” – emlékezik vissza rá szeretettel a Kör mai vezetője. A gyülekezet az 1930-as években Anna médium személyes látogatása révén kapcsolatot teremtett Eszter médiummal és Pátkai Pállal, és még négy alkalommal látogatta meg Budapesten Esztert. Ez a kapcsolat halá-lukig fent maradt, sőt az elnyomatás éveiben még szorosabbra fűződött, amikor is felvállalták Eszter anyagi támogatását. Anna testvér 1948-ban történt látogatása alkalmával a Névtelen Szel-lem Eszter által közölte vele, hogy a Nap szellem befejezte küldetését gyü-lekezetünkben, ezért a Szürke Szellemet nevezi ki a gyülekezet új szellemi vezetőjévé. Trombitás Gyula 1969 december 12-én bekövetkezett haláláig vezette a gyülekezetet, mindenkor az evangéliumi spiritizmus eszmeiségét tartva szem előtt. Krisztus Urunk hűséges követője volt, akire a tagság, mint kö-vetendő példaképre szeretettel és tisztelettel emlékezik. Trombitás Gyula halálával egy új korszak vette kezdetét a gyülekezet életében, amikor a szellemvilági vezetők Pőcze Józsefet nevezték ki a va-sárnapi nyilvános ülések, Szakonyi Istvánt pedig a csütörtöki zártkörű ülé-sek vezetőjéül, amit ő 1974-ben bekövetkezett haláláig töltött be. Ettől kezdve mindkét ülés vezetését Pőcze József látja el, helyetteséül pedig a szellemi vezetés Szentkirályi Ödönt nevezte ki. Ebben az időben már csak Mészár Anna és Pőcze Zita végeztek médi-umi munkát. 1981-ben Anna korára való tekintettel abbahagyta médiumi működését, azóta Zita a Kör ma is működő médiuma. Írásait lapunk rend-szeresen közli, ezzel is kifejezve, mennyire magunkénak érezzük munkáját. 1972-ben közös elhatározás alapján eladva épületüket, új közösségi házat építettek Bedfordban, Cleveland egyik külvárosában, amely azóta is otthonuk. Az egyesület megújul: Magyar Szellemkutatók Társasága 1974-ben Az új épületébe költözött egyesület megváltoztatta nevét is a korábbi Harmadik Magyar Spiritiszta Körről a Magyar Szellemkutatók Társa-ságára, amelynek létszáma 60 fő volt. Tanulságos megtekinteni a gyülekezeti szabályzatának fontosabb pontjait: A MAGYAR SZELLEMKUTATÓK TÁRSASÁGA ALAPSZABÁLYAI (részlet) A GYÜLEKEZET SZÉKHELYE, FELADATA ÉS CÉLJA: Székhelye: 695 Northfield Road Cleveland (Bedford), Ohio 44146 USA Hivatalos nyelve: Magyar Feladata: A tagok lelki haladásának előmozdítása, az Evangélium és a szellemtan alapvető kinyilatkozásainak tanulmányozása által. Célkitűzései: a) A lélek halhatatlanságának bizonyítása. b) A szellemvilágból kapott irányítások, meggyőző jelenségek és erkölcsi tanítások segítségével a közösség lelki javulása és haladása. E cél elérésére szolgáló eszközök: a) Szentírás b) A spiritizmus szakirodalma, különösen a Névtelen Szellem szellem- és erkölcsbölcseleti tanításai. c) Heti kétszeri ülésen a szellemi nyilatkozatok meghallgatása, tanulmá-nyozása és megvitatása. Politikai és felekezeti kérdések a gyülekezet működéséből ki vannak zárva. A tagok kötelességei: a) Minden tag köteles őszintén törekedni a krisztusi erények elsa-játítására. b) Az egymás iránti szeretet fejlesztése és gyakorlása. c) A Szentírás és a spiritiszta szakirodalom tanulmányozása. d) Az ülések rendszeres látogatása. Kapcsolódás a hazai gyökerekhez Azt a lelki kapcsolatot, amelyet Mészár Anna és Trombitás Gyula test-vérünk ápolt a hazai lelki testvérekkel, igyekezett erősíteni Pőcze József és Zita többszöri személyes találkozás és rendszeres levelezés révén. Így jött létre az a közös elhatározás, miszerint Petréné-Vay Valéria vál-lalta az Eszter médium hagyatékából kéziratban megőrzött Névtelen Szel-lem tanítások sajtó alá rendezését, a Magyar Szellemkutatók Társasága pedig a könyvek kiadását. Az alábbi első két könyv Cleveland-ben, a többi Magyarországon került kiadásra. Könyvkiadás Petréné-Vay Valéria szerkesztésében kiadták: - Elszórt kalászok III kötete 1982. - Örökértékű igazságok 1988. - A hegyi beszéd szellemi magyarázata 1991. - Az őrállóknak 1994. - Kiáltás az utolsó órában 1997. - Úton hazafelé I-II-III. 1998-99 - A "Maradékhoz" I-II-III-IV. 2000. - Íme előre megmondtam néktek I-II-III. 2003. - Ha a só megízetlenül 2003. - Az út végén I-II. 2003. Lajos szellem megnyilatkozásainak gyűjteménye: - Mese a sokszívű Zsofkáról I-II. 2000. A körben Zita által elhangzott tanításokból az alábbi könyveket adták ki: - Krisztus az Úr 2000. - A Szentlélek az utolsó időkben 2002. - Korszakzárás előtt 2005. - Lélekben és igazságban I-II. 2007. - Advent (füzet) 2001. Az első három kötet szerkesztője Szentkirályi Ödön volt, a negyedik két kötetes könyv és az Adventi füzet szerkesztését József és Zita végez-te. Lezárásul ismét a Kör vezetőjét idézzük: „Isten különös kegyelmének tartjuk, hogy a könyvek kiadásával járó tevékenységből mi is kivehettük részünket, és nagyon reméljük, hogy ezzel egy kicsit mi is hozzájárulhattunk ahhoz a szellemi kibontakozáshoz Magyarhonban, amiről a Szentlélek küldöt-tei évtizedek óta reménykedve szólnak.” Adja Isten, hogy így legyen! Tolnai György