© 2004
Minden jog fenntartva!

Webdesign:
AsztralFény

2002. I. negyedév
TARTALOMJEGYZÉK

Hogyan küzdhetünk sikeresen... * Isten "alaptulajdonságai", mint tökéletesedésünk mintája és végcélja
Két fejezet a "Jövendőmondás lélektana" c. kötetből * A világegyetemnek megnyilvánuló Isten
Tanít a szellemvilág (10. rész) * Ralph Waldo Emerson élete és művei * Paramahansza Jogananda néhány gondolata


ISTEN "ALAPTULAJDONSÁGAI," MINT A TÖKÉLETESEDÉSÜNK MINTÁJA ÉS VÉGCÉLJA

     A tanítás emberi viszonylagosságunk miatt, érthetővé és megragadhatóvá akarja tenni Jézusnak a tökéletesedésről szóló tanítását (Lk.15,7.), mert csak így szerezheti vissza Istenhez való hasonlatosságát, amely megteremti számára az isteni hatalomban való részesedés lehetőségét.
     Istennek három alaptulajdonsága: szeretet, bölcsesség, hatalom. Ez a legmagasabb fokozat, amit emberi nyelven ki lehet fejezni. Szavakkal csak lefelé lehet fokozni, illetve csak lefokozni lehet ezeket a tulajdonságokat, mint: irgalom, részvét, szánalom, sajnálat és megértés, a szeretet megjelölésére az emberek között; azután: értelem, okosság, eszesség és még néhány szerteágazó kifejezés a bölcsesség megjelölésére; a harmadik isteni tulajdonság a hatalom kifejezésére pedig: az erő, akarat, lejjebb a zsarnokság és erőszak szerteágazó fokozatainak megjelölésére keletkezett szavak és kifejezések.
     Istennek ez a hármas tulajdonsága elképzelhetetlenül nagyobb, mint amit ez a három emberi szó kifejez, ki tud fejezni. Mert szereteténél fogva magában hordozza, bölcsességénél fogva kormányozza, hatalmánál fogva önmaga teremti, vezérli és megtartja ezt a felfoghatatlan világmechanizmust, amelyben minden élő valóság megkörnyékezhető és megkísérthető, - oszlopai mégis szilárdan állnak. Mert túl az emberi szón és kifejezhetőségen, Istennek minden tulajdonsága olyan egységbe olvadva uralkodik a világ felett, hogy ott már senki sem tudná megmondani, ha ez egyáltalán lehetséges volna, hogy mit tesz Isten szeretetből, mit bölcsességből és mi az, amit ott akaratnak vagy hatalomnak lehetne nevezni. A részletezés csak lefelé érvényes és így lesz az ember ajkán szeretetté, bölcsességgé és hatalommá. Amit ember szóval kifejezhet, azt fokozatilag el is érheti. Tökéletes lehet a szeretetben, tökéletes lehet a tudásban, és tökéletes lehet az erők használatában, de soha nem lehet Istenné, csak tökéletes harmóniában élhet Istenben.
     Tehát, ha a próféta azt mondta, hogy Isten a saját képmására teremtette az embert, az Úr pedig azt mondta: Legyetek tökéletesek, mint a ti Mennyei Atyátok tökéletes, akkor az ember elé olyan feladatot állított, ami ember által el is érhető. Vagyis, ha elveszítette az Istenhez való hasonlatosságát, úgy azt vissza kell szereznie és a visszaszerzett isteni tulajdonságokat olyan tökéletességre fokozni, amit ezzel a három földi szóval ki lehet fejezni: szeretet, bölcsesség, hatalom. Ezért van a mennyben nagyobb öröm egy megtért bűnösön, mint kilencvenkilenc igazon, akiknek nincsen szükségük megtérésre. Mert amikor megtért az ember, akkor kezd ismét kialakulni benne mindaz, ami belülről kifelé hatva még a külsejét is megváltoztatva Isten képmását tükrözi. A szeretet lággyá, finommá, meleggé, megértővé tesz, tehát itt ölelkezik az értelemmel. A bölcsesség belátó, megelégedett, nyugodt, derült. Egyik karjával átnyúl a szeretet birodalmába, másik karjával, higgadtan derült nyugalmával átnyúl az akarat működési területére és azt áthatva és irányítva olyan erőkké alakítja, hogy mind a szelek, mind a vizek, mind a lelkek engednek neki, - és meg fogja érteni azt, amit az Úr Jézus Krisztus mondott, miután már feltámadott: "Nékem adatott minden hatalom égen és földön." Ez azt jelenti, hogy Istentől, az Atyától kapta azt a hatalmat, tehát ebben a hatalomban van még valami, amit Isten csak egy messiási szellemnek adhat olyan áldozat után, amilyet Jézus Krisztus a földön vállalt és hozott. Az Úr azután adott hatalmat tanítványainak, amikor elküldte őket az emberek közé. Ebből a hatalomból kaphat az ember apostoli fokozaton. Távlatot nyitottam ugyan, mint barátaimnak, de az utat állítottam elétek, mint feladatot. És itt figyeljetek, mert ez is az embernek szól, amit az Úr tanítványainak mond, amikor kérdezik, hogy velük mi lesz? "Tizenkét királyi székben fogtok ülni és ítélni Izráel tizenkét nemzetsége felett." És az is az embernek szól, amikor a Zebedeusok anyjának kérésére azt feleli: "Az nem az én dolgom, ki hova fog állni, hanem egyedül az én Atyámé, aki a mennyekben van."
     Amit én teszek, az csak feltárása a dolgoknak, hogy tudjatok, lássatok, és szüntelenül törekedjetek mind tökéletesebbé válni.

Köri anyagból (KNS-580109) közzéteszi: Kuklis Ferenc