© 2004
Minden jog fenntartva!

Webdesign:
AsztralFény

2003. IV. negyedév
TARTALOMJEGYZÉK

Az én országom nem e világból való * Találkozás a szellemvilággal * Halottak napja
Krisztus a világ világossága * Karácsony * Karácsony misztériuma * Krisztus igazsága megszentelő tűz
Tanít a szellemvilág (17. rész) * Mit jelent az örökélet vágya... * Duáltörvény és költészet


KARÁCSONY MISZTÉRIUMA

A világegyetemet éltető krisztusi elvek misztériuma

Karácsony misztériumában megszülető Megváltó szimbolizálja azt az örök igazságot, hogy mindnyájunk lelkében meg kell születnie Krisztusnak, a Megváltó Szeretetnek.
Vajon miért kell bennünk, gondolatainkban, érzéseinkben, cselekedeteinkben megszületnie a krisztusi szeretetnek? Azért, mert az önmagát feláldozó szeretet, melyet a Megváltó az Evangéliumban az emberiséggel közölt, az egész világegyetemet éltető, az egész világegyetemet fenntartó örök igazság. Ennek elfogadásával vagy elvetésével áll vagy bukik az egész világegyetemben létező összes szellemlény sorsa. Álljon bárki a világegyetem bármely pontján, ha a krisztusi szeretet elvével azonosul, lénye mérhetetlenül kiteljesül. Ha a krisztusi szeretet elvével ellentétbe kerül, önmagát lefokozva összezsugorodik. A krisztusi elvek, az evangéliumi igazságok, az áldozatos cselekvő szeretet az egyetlen szellemi érték, melyet életünkben megvalósítani életbevágóan fontos, mert szellemi jövőnk, örök életünk alakulása függ tőle. Egyedül a legmagasabbrendű elvekkel - a krisztusi elvekkel - való azonosulás tesz bennünket alkalmassá az örök életben a mind magasabb rendű, Isten által kitűzött diadalmas szellemi feladatok betöltésére. Aki nem azonosul az evangéliumi elvekkel, a szeretet elvével, azt az Isteni Szeretet, mint alkalmatlant nem illesztheti be végtelenül nagyszabású terveibe, nem ruházhatja fel hatalmas szellemi erőkkel, mert a maga és mások kárára használná. Az Isteni Szeretet kénytelen azokat a szenvedések tüzébe alámeríteni, hogy a szellemi salak kiéghessen belőlük és a magasrendű erők és állapotok birtoklására alkalmassá válhassanak.
Előbb vagy utóbb, de mindnyájunknak át kell élnie a Karácsony misztériumát. Mindnyájunk lelkében meg kell születnie a Megváltó elveinek, a megváltó Szeretetnek.

Karácsony evangéliumi szimbólumainak misztériuma

Csodálatos, hogy az Evangélium minden eseménye - szellemi szimbólum.

1. szimbólum
A Megváltót születésekor befogadó istálló és jászol annak szimbóluma, hogy az emberi lélek, mielőtt benne Krisztus, a krisztusi igazságok megszületnek, szellemi szemekkel nézve még csak istálló, melyben még csak alsóbbrendű ösztöneink, mint barmok élnek bennünk és ezek veszik körül a Kegyelem hatására lelkünkben megszülető Megváltót amint ez - mint az isteni igazság szimbóluma - a jászolnál volt.
Azonban nem akármilyen istállóban születik meg Krisztus. Csak abban, melyet Mária és József előkészített és befogadásra alkalmasnak tart. Melyben ösztöneink, a ragadozó vadállat állapotból átalakultak szelíd, jámbor állapottá, pontosan olyanná, melyet az evangéliumi jászolnál tapasztalunk, amely így már elő van készítve Krisztus megszületéséhez. Gondoljunk itt az evangéliumi jászolra, mely Mária és József előkészítésével vált arra méltóvá, hogy Krisztus, mint gyenge csecsemő benne megszülethessék.

2. szimbólum
Nem elég, ha bennünk megszületik Krisztus, mint gyenge csecsemő. Krisztusnak, a krisztusi igazságoknak fel kell növekedniük, meg kell erősödniük bennünk. Ez csak úgy lehetséges, ha soha nem engedjük lelkünkben Krisztust, a krisztusi igazságokat elaludni, mert ekkor jönnek a lelki viharok, melyek lelki, szellemi katasztrófába sodornak.
Ennek kozmikus szimbóluma a Szentírásból a következő:
Amint Jézus beszállt a hajóba, követték tanítványai.
Ő pedig elaludt a hajóban.
Nagy vihar keletkezett és a hajót elborították a hullámok.
Tanítványai felkeltették Őt, mondván:
Uram, szabadíts meg minket, elveszünk!
Így szólt hozzájuk Jézus:
Mit féltek, kicsinyhitűek?
Ekkor parancsolt a szeleknek ás a tengereknek és nagy csendesség lőn.
(Máté 8,23-26.)

Ebből a parabolából sugárzó szellemi szimbólum a következő: Amíg alacsonyrendű tulajdonságainknak élünk, vagyis amíg Krisztus még csak alszik lelkünk mélyén, addig lelki viharok hullámain hánykolódunk. Amint felébresztjük lelkünkben az Urat és engedjük az Ő igazságait uralkodni gondolatainkban, érzéseinkben, cselekedeteinkben, csodálatos csendet és békét teremt lelkünkben.

3. szimbólum
A Messiás testetöltésekor a Messiás születési helyét környező mezők pásztoraiban valószínűleg az emberiség nagy szellemi vezetőit értelmezhetjük. Krisna, Buddha, Zoroaszter, Lao Ce, Mózes, Jeremiás, Assisi Szent Ferenc, Schweitzer Albert, Mahatma Gandhi, Jogananda, Teréz anya és mások. Akik mind a legfőbb pásztor, Krisztus égi sugárzása alatt tanítottak, akár tudtak erről, akár nem. Ők voltak a legméltóbbak, hogy Krisztus testetöltésekor a Messiás születésének közvetlen környezetét adják, a szellemi misztérium tökéletes betöltésével - pásztorként. Akiknek szellemi tekintete előtt a Messiás megszületésekor megnyílt az ég és az angyali karok ujjongását és a mennyei szférák zenéjét szellemi és fizikai szemeikkel boldogan látták és hallották. Boldogan mentek a Messiás születési helyének, a betlehemi jászolnak szellemi fényözöne felé hódolni és bizonyságot tenni a megszülető Megváltónak.

4. szimbólum
Történelmi tény, hogy Betlehem a mesterek városa volt. Akik hivatásukban mesterekké váltak, telepedtek le Betlehemben. Az Evangélium isteni szimbolikája szerint a történelem nagy szellemi tanítói, vagyis a pásztorkodásban mesterek töltötték be azt a kozmikus szimbólumot, hogy a legfőbb pásztor - a Messiás - születésekor ők pásztorkodtak a Betlehemet környező mezőkön. Így adtak közvetlen szellemi környezetet a megszülető Megváltónak, a legfőbb Pásztornak.

5. szimbólum
Az Evangélium további szimbóluma: Krisztus megszületésekor Heródes tömeges gyermekgyilkossága. Rendkívül fontos szimbólum. Amikor bennem megszületik a krisztusi igazság, az önfeláldozó szeretet, más születő igazságoknak meg kell bennem halniuk. Bennünk állandóan születnek igazságok, rossz igazságok, igazság-töredék kisdedek. Ezeknek meg kell halniuk, midőn megszületik bennünk a krisztusi igazság. Döbbenetes, hogyan tükrözik a szellemi törvényeket az Evangélium eseményei. Vajon, melyek azok az igazságok, amelyeknek Karácsony misztériumában meg kell születniük bennem?
Azok a krisztusi elvek, melyek az egész világegyetemet hordozzák, és amelyeknek bennem is meg kell születniük, ha a halálból az életre, a szellemi éjszakából a fénylő világosságra akarok jutni.

1. Krisztus - Az örök szeretet, az örök - áldozatos szeretet.
Ő életét adta érettünk, hogy bennünket megváltó szeretetével a halálból az örök életre vigyen. Ennek a szeretetnek, az áldozatos szeretetnek kell megszületnie bennem!
2. Krisztus - Az örök igazság.
Én arra születtem és azért jöttem a világra - mondja Krisztus, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. (Ján. 18,37) Az igazságnak, az örök igazságnak kell megszületnie bennem!
3. Krisztus - Az örök világosság.
Én vagyok a világ világossága - mondja Krisztus. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az örök élet világossága. Ennek a szellemi világosságnak kell megszületnie bennem!
4. Krisztus - A szelídség és alázat.
Tanuljátok meg, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. - A szelídségnek és alázatnak kell megszületnie bennem!
5. Krisztus - Az egyeneslelkűség.
Minden körülmények között igazat mond, hamisság nélkül való. Ha kell, az igazságot megvallja, hazugságot sohasem mond. Az egyenes lelkűségnek, a feltétlen igazmondásnak kell megszületnie bennem!
6. Krisztus - Az örök béke.
Békét adok nektek, nem úgy adom, miként a világ adja. Az én békémet adom, melyet a világ el nem vehet. - Ennek a békének, az Úr békéjének, a megrendíthetetlen békének kell megszületnie bennem! Ez azt jelenti, hogyha a békémet valami elveheti, akkor nem a krisztusi béke él bennem.
A helytelen bibliafordítások úgy szólnak, hogy: boldogok a békességre törekvők, a békességesek. A kánoni latin szövegben ez áll, hogy pacificus - békét teremtő. A pacificus, a pacem facere - békét teremteni - összetételből származik. Akik békét teremtenek önmagukban és önmaguk körül.
A nyolc boldogság hierarchiájában ez a hetedik boldogság, mely csak akkor következhetik be, ha az előző hatot már betöltöttük. Ez nem a békesség jámbor óhaja, hanem krisztusi erővel telített békét teremtés, amely egyedül képes elhordozni a nyolcadik boldogságot, az üldöztetést az isteni igazságért.
7. Krisztus - A feltámadás és az élet.
Én vagyok a feltámadás és az élet. (János 11,25) - mondja Krisztus. Aki énbennem hisz, még ha meg is halt, élni fog. ( 11,25) És mindaz, aki él és énbennem hisz, nem hal meg soha. (11,28)
Ennek az örök feltámadásnak kell megszületnie bennem!
8. Befejezésül: Krisztus - Az örök élet kútforrása.
Aki abból a vízből iszik, melyet én adok neki
- mondja Krisztus,- soha többé nem szomjazik meg, hanem a víz, az örök életre szóló vízforrás lesz benne.
Ennek az ős tisztaságú vízforrásnak kell megszületnie bennem!

A szeretet megszületése bennünk
Pál apostol, Kempis Tamás, Assisi Szent Ferenc imáinak misztériumában


Igyunk ebből az örök életre szökellő, ős tisztaságú forrásból! Engedjük az Evangélium fénylő, életet adó elveit magunkba sugározni!
Karácsony! A szellemi mélységbe zuhant földi szellemlégión megkönyörülő Isteni Szeretet ünnepe.
Álljon itt Pál Apostol I.Korintusi leveléből a szeretet kozmikus meghatározása.
Szóljak bár emberek vagy angyalok nyelvén, ha szeretet nincs bennem, csak zengő érc vagyok, vagy pengő cimbalom.
Legyen bár prófétáló tehetségem, ismerjem bár az összes titkokat és minden tudományt, legyen akkora a hitem, hogy hegyeket mozgassak, ha szeretet nincs bennem - semmi sem vagyok.
Osszam el bár egész vagyonomat a szegényeknek, vessem oda testemet, hogy elégessenek, ha szeretet nincs bennem, mit sem használ.
A szeretet türelmes, nem féltékeny, nem cselekszik rosszat.
A szeretet nem nagyravágyó, nem keresi a magáét, nem gerjed haragra, nem gondol rosszat.
A szeretet együtt örül az igazsággal, mindent eltűr, mindent elvisel.
A prófétálások véget érnek, a nyelvek megszűnnek, a tudomány elenyészik, a szeretet soha meg nem szűnik.
Most tükör által homályban látunk, akkor majd színről-színre. (Ap.Csel. 13,1-9)


Éljük át a szeretet bűnt oldó-bontó hatalmának másik csodálatos himnuszát, Kempis Tamás szeretethimnuszát "Krisztus követése" című munkájából.
Nagy dolog a szeretet. Valóban nagy jó, mely egyedül könnyít minden terhet, és egyaránt elvisel minden egyenetlent. A szeretet futván fut, örül, szalad és fel nem tartóztatható. Mindent elhagy, hogy mindent elnyerjen. A szeretet nem ismer határt, hanem minden módfelett buzgón lángol. A szeretet terhet nem érez, fáradságot nem szenved, többre vállalkozik, mintsem elbírná.
A szeretet lehetetlenséget nem ismer, mert azt állítja, hogy mindenhez van ereje.
A szeretet vigyáz. Szunnyadván nem alszik, elfáradván meg nem bágyad, szorongattatván meg nem szorul, félvén nem retteg, hanem mint a sebes láng és égő fáklya felverődik és bátran átmegy mindenen.


Végül hallgassuk meg Assisi Szent Ferencet, aki imájában tökéletesen kifejezte az isteni szeretet és a krisztusi béke bennünk való megszületésének és földi életünkben való megvalósulásának legbensőbb lényegét.
Uram, tégy engem békéd eszközévé!
Add, hogy ahol a gyűlölet tombol, oda a szeretetet vigyem.
Ahol a bűn uralkodik, oda a megbocsátást vigyem.
Ahol a viszály szertehúz, oda az egységet vigyem.
Ahol a kétség tétovázik, oda a hitet vigyem.
Ahol a hamisság kígyózik, oda az igazságot vigyem.
Ahol a reménytelenség csüggeszt, oda a bizalmat vigyem.
Ahol a szomorúság fojtogat, oda az örömet vigyem.
Ahol a sötétség rémít, oda a világosságot vigyem.
Uram, tégy engem békéd eszközévé!


A karácsony örök jelentősége

A Föld kozmikus ritmusában újra és újra elérkezünk Karácsony misztériumához. Az emberiség hármas ünnepköre - a Szentháromság hazahívó szózata - a mélyre bukott földi szellemlégió, az emberiség szellemi ébresztésére és visszavezérlésére a mennyei szférákba, az elhagyott atyai hajlékba. Adja az Úr, hogy át tudjuk élni Karácsony misztériumát, hogy az örök szeretet megszülethessék bennünk, életünk világító fáklyája legyen. Hiszen ez mindnyájunk legjobban felfogott érdeke, mert a krisztusi elvek elfogadásával vagy elvetésével áll vagy bukik örök életünk, örök életem iránya. Hogy örök szellemi életem felfelé vagy lefelé veszi-e irányát.
Az irány döbbenetesen fontos. Mert álljon bárki a világegyetem bármely pontján, ha a krisztusi szeretet elvével azonosul, lénye a világegyetemben kiteljesül. Ha azonban a szeretet elvével ellentétbe kerül, szellemi homályba kerül, önmagát lefokozva összezsugorodik. Önmagam döntök sorsom, örök életem irányvonala fölött azzal, hogy engedem-e magamban megszületni a krisztusi elvet - a szeretet elvét - a cselekvő szeretet elvét.
Földi életem célját tévesztette, ha nem tud bennem megszületni Krisztus. Ez Karácsony örökjelentősége. Szent Ágoston nyomán elmondhatjuk Karácsony legmélyebb misztériumát:
Mily hatalmas vagy - szeretet! Te hoztad le Istent az égből. Az isteni szeretet emberré lett, hogy a mélyre bukott szellem, az ember, istenné legyen.

János evangéliumában Krisztus szavai így szólnak:
Istenek vagytok!
(Ján. 10,34)
És az írás fel nem bomolhatik. (János 10,35) - mondja Krisztus.
Hogy a szellem éjszakájából újra istenivé válhassunk: ez Karácsony örök misztériuma.

Makk István: "Az örök fejlődés kozmikus útja" művének I. kötetéből
közreadja: ifj. Makk István